Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

ams7
7354 89f9 500
Reposted fromalternativestyle alternativestyle
ams7
0211 ff41
Reposted fromalternativestyle alternativestyle
ams7
4949 4286 500
Reposted frommental-cat mental-cat viaunmadebeds unmadebeds
ams7
Reposted fromlamborg lamborg viafelicka felicka
ams7
1213 0239 500
ams7
Reposted frombluuu bluuu viadygoty dygoty
ams7
4555 a4fb 500
Famous artwork in Europe
Reposted fromsommteck sommteck viadzony dzony
ams7
Tak, tak, proszę sobie wyobrazić, że w zasadzie niechętnie zbliżam się z ludźmi, takim już jestem dziwakiem, że bliższy kontakt z człowiekiem nawiązuję opornie, jestem nieufny, podejrzliwy. I proszę sobie wyobrazić, że przy tym wszystkim nieuchronnie zawsze przypadnie mi do serca ktoś nieprzewidziany, zaskakujący, diabli wiedzą do czego podobny i ktoś taki spodoba mi się zgoła wyjątkowo.
— Mistrz i Malgorzata
Reposted fromtwice twice viadygoty dygoty

April 17 2017

0441 bb6e 500

Crimson and clover, Xuebing DU

Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viatwice twice
ams7
3062 8a97
Reposted fromAmericanlover Americanlover viatwice twice
1971 f71a
Reposted fromLittleJack LittleJack viatwice twice
6568 6314 500

magicalhome:

Cozy, plant-filled bedroom.

topdecorating.net

Reposted fromtwice twice
2968 47cb
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viatwice twice
ams7
6452 095b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadygoty dygoty
ams7

staraj się nie robić rzeczy których nie chcesz.

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viadygoty dygoty
ams7
ams7
4884 c1fd
Reposted fromdailylife dailylife viadygoty dygoty
ams7
5608 bac2
ams7
0594 370b
Reposted frometernaljourney eternaljourney viarudaizia rudaizia
ams7
5589 50de
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl