Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2019

ams7
Reposted fromfelicka felicka
ams7
ams7
ams7

Czasu dłońmi nie zatrzymasz. Ludzi, którzy nie chcą być w twoim życiu, też nie. Dłońmi nie dasz rady. Groźbami staniesz się śmieszny. Prośbą naiwny. Tylko właściwy człowiek będzie chciał zostać przy tobie, kiedy nie zrobisz nic. Nie będziesz walczył, nie będziesz błagał, nie będziesz straszył. Czasem milczenie mówi nam najwięcej i najgłośniej. Milczenie to złoto. Pokazuje naszą wartość w oczach innych.

— "Look Beautifully"
Reposted fromnatelle natelle viadygoty dygoty
ams7
7687 051e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadygoty dygoty
ams7
 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viatwice twice
0837 c8ac

last-picture-show:

William Blake, Titania and Puck with Fairies Dancing, 1786

Reposted fromcroiea croiea viatwice twice
ams7
0033 feaf 500
Reposted frompiehus piehus viadygoty dygoty
ams7
Najbardziej nie mogłam przeboleć momentu, gdy zaczęłam żebrać o jego zainteresowanie.
— Jan Grzegorczyk "Chaszcze"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viadygoty dygoty
2284 f78f 500

eliixur:

🌱

Reposted fromabsolem absolem viafelicka felicka
ams7
Reposted frombluuu bluuu
ams7
6733 3a0b 500
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viarudaizia rudaizia
ams7
4367 dd41 500
“Photographer Stefan Draschan patiently waits to register people who combine with paintings in the museum”
Reposted fromsommteck sommteck viaunmadebeds unmadebeds
ams7
Żeby wydostać się z prywatnego piekła, trzeba się najpierw przyznać, że się w nim jest.
— Monika Sawicka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadygoty dygoty
ams7
ams7
ams7
7692 95df 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasadporn sadporn
ams7
ams7
ams7
Reposted frommrrru mrrru viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl